3+1 GRATIS!

Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!

Regulamin Portalu Vivalavita.pl

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.vivalavita.pl

 
Art. 1
Postanowienia ogólne
 
1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Vivalavita.pl znajdującego się  pod adresem internetowym http://www.vivalavita.pl Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
1.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
„Administrator” — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest VIVALAVITA SP. Z O.O  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chełmońskiego 70C/17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336308 posiadająca NIP 945-21-31-521 oraz Regon 121222310  Kapitał zakładowy Spółki: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 „Baza Kont (Profili)”— zbiór informacji, danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 „Konto”— dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 „Login”— prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
 „Osoba”— osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 „Poczta”— elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.
 „Profil”— strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
„Regulamin”— przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 „Serwis” —portal dietetyczny figurujący pod adresem internetowym http://www.vivalavita.pl będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom dostęp do informacji znajdujących się na stronie, wymianę tych informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
 „Użytkownik”— pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 „Użytkownik Konta”— Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego.
 „Blogi”– własne, autorskie strony Użytkownika w Serwisie, zawierające wypowiedzi oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika.
 „Forum”– forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z Serwisem.
 „Komentarze”– automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.
 „Materiały”– wszelkie materiały zamieszczane na stronach Serwisu przez Użytkownika w formie tekstowej (tabele, przepisy, artykuły, wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.
 
Art. 2
Techniczne warunki korzystania z Serwisu

2.1. Właścicielem Serwisu jest VIVALAVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Krakowie.
2.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostęp do szeroko rozumianych informacji dietetycznych – tabel kalorycznych, przepisów, artykułów, innych informacji związanych z dietami,  jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników Materiałów.
2.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
2.4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 3 
Uczestnictwo w serwisie

3.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
3.2. Użytkownikiem Konta w Serwisie może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie jest ubezwłasnowolniona choćby tylko częściowo oraz zaakceptowała Regulamin.
3.3. Użytkownikiem aplikacji Osobisty Dietetyk w Serwisie może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a) ukończyła lat 18 (osiemnaście);
b) ustaliła z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania wygenerowanej przez aplikację Osobisty Dietetyk diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach usługi Vivalavita.pl.
3.4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3.5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.vivalavita.pl/ . Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3.6. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich  danych osobowych zgodnych z prawdą: kontaktowy adres e-mail, tzw. nick czyli login, a także opcjonalnie imię, nazwisko, datę urodzenia oraz pozostałych danych.
3.7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;
b) „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”;
c) „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą”;
d) „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
e) „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu”;
f) „umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”;
g) „akceptuję fakt, iż za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mi wynagrodzenie”;
3.8. Warunkiem zamieszczania zdjęć, relacji, komentarzy w Serwisie jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.9. Punkty w Programie punktowym za Komentarze przyznawane będą Użytkownikowi jedynie w przypadku, gdy treść zawierać będzie minimum 100 znaków i będzie wnosić informacje znaczące dla pozostałych Użytkowników Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia nieodpowiednich treści.
3.10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług świadczonych odpłatnie, świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnym z przygotowanym aktualnym cennikiem.
3.11. Adres e-mail użytkownika podany w czasie rejestracji, po założeniu Konta zostaje automatycznie dodany do bazy newslettera. Użytkownik ma prawo wypisać się z bazy w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.

Art. 4
Dane osobowe i polityka prywatności

4.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).
4.2. Administratorem danych osobowych jest VIVALAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
4.4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 3 ust. 3.4., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.
4.5 Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgody właściwych osób, o których mowa w art.3 ust. 3.5. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
4.6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
4.7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
4.8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
4.9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 
Art. 5
Zasady korzystania z Serwisu
 
5.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
5.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające
na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
5.3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
5.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie Materiały umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
5.5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 3.6 Regulaminu.
W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U.  z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
5.6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem dietetycznym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5.7. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywania przez Użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Administratora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie w takim przypadku uznane również za naruszenie Regulaminu.
5.8. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Serwisie może naruszać prawo do prywatności innego Użytkownika lub Osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia. W takim przypadku Administrator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany Użytkownik nie zaprzestanie naruszania takich praw, Administrator może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego Materiału z Serwisu w terminie nie przekraczającym 7 (siedmiu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.
 
Art. 6
Zablokowanie lub usunięcie konta
 
6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
6.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
6.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
6.5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Administratora, przesłanego przez Urzytkownika na adres biuro@vivalavita.pl o treści zawierającej prośbę o usunięcie konta oraz rozwiązanie umowy.
6.6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
6.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
6.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów umieszczonych na Koncie i w Serwisie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
6.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
6.10. Administrator może usunąć każde Konto, jeżeli jego treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu bądź innego Użytkownika lub w inny sposób szkodzi Administratorowi.
6.11. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
6.12. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Vivalavita.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko VIVALAVITA SP. Z O.O  z siedzibą w Krakowie o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

Art. 7
Odpowiedzialność
 
7.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
7.4. Użytkownik publikuje, umieszcza na swoim Koncie wszelkie treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
7.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
7.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie przez jego Użytkowników. Publikowane treści w Serwisie przez twórców Serwisu mają charakter wyłącznie poglądowy, wszelkie działania związane ze zmianą diety, stosowaniem suplementów, stosowaniem diety oraz spożywaniem poszczególnych produktów spożywczych powinny zostać skonsultowane z odpowiednim lekarzem celem ustalenia zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia oraz stosowania suplementacji przez Użytkownika.
7.8. Treści porad zamieszczonych w Serwisie nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Wszelkie decyzje w ww. kwestiach należą do lekarza prowadzącego leczenie. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w portalu.
7.9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 Kodeksu Cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
7.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach, na forum, i w komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
7.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy miejsc i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.
7.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowane przez aplikację Osobisty Dietetyk indywidualne plany dietetyczne, mimo iż przygotowywane są w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów.

Art. 8
Reklamacje
 
8.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
8.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
8.4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
8.5. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
8.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 
Art. 9
Przepisy końcowe
 
9.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.vivalavita.pl/rules
9.2.Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
9.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
9.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
9.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 
Art. 11
Prawo właściwie i spory
 
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Art. 12
Oprogramowanie

12.1. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się nie czynić szkody i zwolnić z odpowiedzialności firmę Vivalaviita Sp. z o. o., jej podmioty zależne i filie, członków zarządu, agentów oraz pracowników z wszelkich roszczeń przeciwko lub roszczeń, procesów bądź pozwów wynikających z korzystania z Oprogramowania lub naruszenia przez użytkownika Warunków umowy, w tym jakiejkolwiek odpowiedzialności lub kosztów wynikających ze wszystkich roszczeń, strat, szkód, procesów, wyroków, kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego wszelkiego rodzaju. W stosownym przypadku firma Vivalavita Sp. z o. o. przekaże Użytkownikowi pisemną informację o takim żądaniu, procesie lub pozwie.

12.2. Wyłączenie gwarancji

Użytkownik dokładnie rozumie i wyraża zgodę na to, że:

a) Używasz oprogramowania na własne ryzyko. Oprogramowanie jest udostępnione „w stanie, w jakim się znajduje” oraz bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma Vivalavita Sp. z o. o. wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie gwarancje i warunki wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy są one wyraźne czy dorozumiane, łącznie z dorozumianymi gwarancjami i warunkami przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancjami nienaruszania prawa.

b) Firma Vivalavita Sp. z o. o. nie daje żadnej gwarancji: (I) że oprogramowanie spełni wymogi użytkownika, (II) że oprogramowanie będzie wolne od błędów lub usterek, (III) dotyczących bezpieczeństwa, solidności, aktualności lub działania oprogramowania, oraz (IV) że jakiekolwiek błędy w oprogramowaniu zostaną naprawione.

c) Pobieranie wszelkich treści i materiałów lub uzyskiwanie ich w inny sposób przy użyciu oprogramowania jest dokonywane z własnej woli i na własne ryzyko użytkownika, który jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w jego systemie komputerowym lub innym urządzeniu oraz za utratę danych wynikającą z pobrania takiej treści lub materiału.

d) Żadna część oprogramowania nie jest przeznaczona do użytku w instalacjach nuklearnych, systemach podtrzymywania życia, komunikacji ratunkowej, systemach nawigacji lub komunikacji lotniczej, systemach kontroli ruchu powietrznego ani w żadnych innych działaniach, w których awaria oprogramowania mogłaby prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub ciężkich obrażeń fizycznych lub psychicznych.

e) Żadne porady lub informacje ustne lub pisemne uzyskane od firmy Vivalavita Sp. z o. o., jakiejkolwiek strony trzeciej lub za pomocą oprogramowania nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie umieszczona w niniejszych warunkach umowy.

12.3. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że firma Vivalavita Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub przykładowe, w szczególności, ale nie ograniczone do odszkodowania za utratę zysków, użycie w dobrej wierze, używanie, utratę danych lub inne straty niematerialne (nawet jeśli firma Vivalavita Sp z o. o. była poinformowana o możliwości powstania takich strat), wynikające z: (I) używania lub niemożności użycia oprogramowania; (II) niemożności użycia oprogramowania w celu uzyskania dostępu do treści lub danych; (III) kosztów nabycia dóbr i usług zastępczych; (IV) nieautoryzowanego dostępu lub zmiany przekazów lub danych użytkownika bądź (V) innych kwestii związanych z oprogramowaniem. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie nawet wtedy, gdy wszelkie ograniczone środki naprawcze nie odniosą zamierzonego skutku oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

12.4. Wyłączenia i ograniczenia

Żadna część niniejszej umowy nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia żadnego warunku, gwarancji, prawa lub odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone zgodnie z prawem. W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie pewnych gwarancji, rękojmi lub warunków bądź ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane niedbalstwem, niedotrzymaniem umowy lub dorozumianych warunków, bądź za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym tylko powyższe ograniczenia z części 12.3. oraz 12.2., które są zgodne z prawem w kraju użytkownika, będą miały w stosunku do niego zastosowanie, a odpowiedzialność firmy Vivalavita Sp. z o.o. będzie ograniczona w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie.

 

Art. 13 

Załączniki
 
Regulamin zawiera następujący/e załącznik/i, który/e stanowi/ą jego integralną część:
-Załącznik nr 1 Polityka Ochrony Prywatności
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI – ZAŁĄCZNIK NR 1
 
Art. 1
Dane Osobowe

VIVALAVITA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. VIVALAVITA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2
Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. VIVALAVITA Sp. z o.o. wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki VIVALAVITA Sp. z o.o., próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Art. 3
Informacja handlowa
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości w tym wiadomości reklamowych, informacji handlowej. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Użytkownik rejestrujący się w portalu poprzez zaakceptowanie regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie treści reklamowych związanych z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów.

Art. 4
Zablokowanie konta

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą dostępnego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem Konta.

Art. 5
Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres biuro@vivalavita.pl.

Kraków, dnia 1 października 2011 r.

 

Aktualnizacja dnia 15.04.2013 r. - Art. 3 pkt. 3.9, 3.10, 3.11.

Aktualizacja dnia 07.11.2013 r. - Art. 12 i Art. 13

Login:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się FB